Algemene Voorwaarden van Knal Interior
RPR Rotterdam


1. Conformiteit
De verkoper Knal Interior, hierna Knal Living, waarborgt dat de aan de koper geleverde goederen in overeenstemming zijn met de verkoopovereenkomst.
Dit betekent:
1. Dat de goederen beantwoorden aan de beschrijving ervan in de verkoopovereenkomst, reclame of etikettering en aan de eigenschappen van de aan de koper getoonde modellen in toonzaal dan wel op de website of andere communicatievormen.Dat de goederen geschikt zijn voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen, en voor een door de koper gewenst bijzonder gebruik voor zover dit uitdrukkelijk in de verkoopovereenkomst is vermeld.
2. Het verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, plooivorming bij leder en stof, wijziging van hardheid van zitkussens en matrassen, alsook natuurlijke kenmerken van hout, zoals (wind)barsten, noesten, vergroeiingen, knopen en het werken van hout voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit een technisch oogpunt niet te voorkomen is, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen, vormen normale eigenschappen van de verkochte goederen en tasten de overeenstemming met de verkoopovereenkomst niet aan. Deze verschillen kunnen aanwezig zijn zowel bij massief hout, bij een fineer afwerking als bij gelakt hout. Bij aankoop van een artikel uitgevoerd in stof of leder, zoals zetel, fauteuil, boxspring etc. is een marge in stofkleur ten opzichte van de stofstaal van 25% mogelijk. Dit kan niet gezien worden als fabricagefout.
Gebreken aan goederen die de koper bij het sluiten van de verkoopovereenkomst kende of redelijkerwijze moest kennen, bijvoorbeeld bij verkoop van solden- en toonzaalmodellen met prijsvermindering, tasten evenmin de overeenstemming ervan met de verkoopovereenkomst aan.

2. Garantie
Knal Living is jegens de koper verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de aflevering van de goederen. Als het gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na aflevering, wordt vermoed dat het gebrek bestond bij aflevering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de goederen of met de aard van het gebrek. Als het gebrek zich manifesteert vanaf de 7de maand t.e.m het 2de jaar na aflevering dient de koper te bewijzen dat het gebrek bestond bij aflevering. De koper heeft recht op kosteloze herstelling, of indien deze onmogelijk blijkt, vervanging door een vergelijkbaar meubel. De koper dient een gebrek wettelijk gezien binnen de 2 maanden na vaststelling te melden, doch bij voorkeur gebeurt dit binnen de 5 dagen, via info@knalliving.nl en vooraleer de goederen in gebruik te nemen. Een extra bestelperiode van de vervangstukken kan in voorkomend geval niet vermeden worden. Cash-carry meubelen (afgehaald door de koper) dienen door de koper voor eigen rekening en risico aan de verkoper bezorgt te worden bij herstelling of vervanging. Bij aankopen vanaf 1 juni 2022 heeft de koper recht op 2 jaar garantie.

3. Betaling en prijs
Alle verkopen worden gedaan te Jan Kwakplaats 20, 3067 AM Rotterdam, Nederland , in de onderneming van Knal Living en tegen contante betaling, behalve wanneer dit uitdrukkelijk anders (op de voorzijde van de overeenkomst) is overeengekomen en vermeld. Indien bij de verkoop de betaling van een of meer voorschotten werd overeengekomen, is Knal Living slechts tot levering gehouden na ontvangst van deze voorschotten. De betaling van de goederen geschiedt contant bij de levering of bij de afhaling, behoudens een uitdrukkelijke afwijkende vermelding op de bestelbon. Dit onder aftrek van eventuele door de koper betaalde voorschotten. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. Een bijhorende foto op website of op andere communicatiemiddelen is decoratief bedoeld en kan elementen van artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Izgt wordt dit gewijzigde percentage retroactief op de voorheen afgesloten en nog af te halen of te leveren goederen toegepast. Indien vervoer- , reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Knal Living is niet aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten, zowel online als offline. Knal Living houdt zich het recht voor om op elk moment de aankoopprijzen te wijzigen. De prijs die op de dag van aankoop staat is de geldige prijs. Knal Living is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de prijs of beschrijving.

4. Laattijdige betaling
Bij laattijdige betaling van de prijs of het saldo ervan zal van rechtswege, zonder enige ingebrekestelling, een verwijlintrest ten bedrage van 1% per maand door de koper verschuldigd zijn op het onbetaalde bedrag. Bovendien komen de partijen overeen dat bij laattijdige betaling van de prijs de koper op het onbetaalde bedrag een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van 12% op het onbetaalde bedrag met een minimum van € 185 en zulks van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling.
5. Eigendomsvoorbehoud
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde artikelen het exclusieve eigendom van Knal Living tot op het moment van de volledige betaling door de klant. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Knal Living te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Zodra het gekochte door koper in ontvangst is genomen gaat al het risico over van verkoper naar koper. Knal Living kan dan na drempellevering ook niet aansprakelijk worden gesteld bij schade aan het product veroorzaakt door koper bij verplaatsing van het product naar de bestemde ruimte.

6. Wijziging bestelling
Door de ondertekening van de verkoopovereenkomst en/of betaling van het voorschot is de verkoop definitief en kan deze niet meer worden gewijzigd. Indien de koper een wijziging wenst van bestelde maar nog niet geleverde goederen dient hij dit binnen de 5 werkdagen na de oorspronkelijke verkoopdatum aan te vragen en dient Knal Living uitdrukkelijk akkoord te gaan. In voorkomend geval wordt tussen de partijen een schriftelijke wijzigende overeenkomst afgesloten, en zal steeds een administratieve kost van € 50,- worden aangerekend aan de koper.

7. Afhaling, levering en montage: Een drempellevering is een levering op het leveringsadres, tot aan de voordeur op het gelijkvloers, zonder uitpakken of monteren. Koper wordt enkele dagen voor de levering op de hoogte gesteld van de leveringsdatum. Het is niet mogelijk om een dag, dagdeel of tijdstip af te spreken voor levering. De monteurs nemen een half uur op voorhand contact op met de koper over de geschatte aankomsttijd. Bij plaatsen in de woning en montage dient de koper er zich vóór de aankoop van te vergewissen dat de deuropening, trapopening en andere ruimten ter plaatse voldoende ruim zijn om de levering op normale wijze te kunnen uitvoeren. De koper is zelf verantwoordelijk voor het naar binnen kunnen van de meubelen. Of dit het geval is is altijd ter eindbeoordeling van onze monteurs. Indien plaatsing in de woning niet mogelijk is vanwege het niet naar binnen kunnen brengen van de meubels op de afgesproken plek vind er geen restitutie van de betaalde servicekosten plaats. Eventueel bijkomende kosten voortkomende uit het niet naar binnen kunnen van de meubelen zijn voor rekening van de koper. Het niet naar binnen/boven geraken van de meubelen is nooit een reden voor verbreking van de verkoopovereenkomst. Bij montage dient er voldoende ruimte te zijn om het product normaal te kunnen monteren en te plaatsen. Of dit het geval is is altijd ter eindbeoordeling van onze monteurs. Indien montage slechts gedeeltelijk of niet mogelijk is wegens ruimtegebrek of andere oorzaken vind er geen restitutie van de betaalde servicekosten plaats. De koper dient bij levering een vrij beschikbare ruimte te voorzien van 10 meter voor de vrachtwagen, dit binnen de 10 meter van het leveringsadres. Bij ontstentenis vervalt de eventuele gratis transportkost of drempellevering en wordt bovendien de werktijd voor het laden en lossen aangerekend. De verkoopovereenkomst geeft de eventueel gekozen diensten weer m.b.t. levering en montage. Indien Knal Living zich op de voor de levering afgesproken plaats en datum nutteloos bij de koper aanbiedt omdat de koper afwezig is, geen of onvoldoende toegang kan verlenen of niet kan betalen is de koper een vergoeding verschuldigd met een minimum van € 100,- te vermeerderen met de effectieve werktijd ter plaatse van de monteurs. De eventuele onmogelijkheid tot levering of montage kan in geen geval aanleiding geven tot kosteloze verbreking of wijziging van de verkoopovereenkomst. De (leverings-) kosten nodig voor een extra levering of leveringspoging van minimaal € 60,- zijn ten laste van de koper. Knal Living is slechts tot levering gehouden na voorafgaande en afzonderlijke betaling van deze extra kosten. Bij bestelling van meerdere artikelen, waarvan 1 of meerdere artikelen met een levertermijn, zal er pas levering plaatsvinden als alle artikelen beschikbaar zijn bij Knal Living. Indien de klant een deellevering wenst zal er voor nalevering van de nog niet bij Knal Living beschikbare artikelen een transportkost worden aangerekend van minimaal 60,- en maximaal 100,-.

8. Wijziging levering en stockage
1. De koper heeft het recht tot vijf werkdagen vóór de afgesproken leveringsdatum aan Knal Living te vragen deze leveringsdatum uit te stellen. In het andere geval is hij aan de Knal Living een forfaitaire vergoeding wegens planningswijziging verschuldigd van € 50,-.
2. Bij bestelling conform de gangbare termijn van de leverancier, zoals weergegeven op de voorzijde van de verkoopovereenkomst, worden bestelde goederen – met inbegrip van goederen en onderdelen in de zin van artikel 2 – zonder vergoeding gestockeerd tot 2 weken na binnenkomst van de goederen, waarbinnen de klant de afhaling of effectieve levering dient uit te (laten) voeren. Indien op de verkoopovereenkomst een andere datum van afhaling of levering werd aangegeven start deze periode van 2 weken na de aangegeven datum.De koper kan na deze periode een uitstel van levering of afhaling bekomen van 1 week, waarvoor per week een opslagvergoeding van € 50,- dient te worden voldaan bij aanvang van elke periode van 1 week. Knal Living is slechts tot levering gehouden na voorafgaande en afzonderlijke betaling van voorgemelde opslagkosten. Bovendien dient uiterlijk 4 weken na binnenkomst van de goederen de volledige koopsom te zijn voldaan op rekening van Knal Living.Na het verstrijken van een termijn van 2 maanden na binnenkomst van de goederen en in het geval dat de koper niet ingaat op schriftelijke verzoeken van Knal Living tot uitvoering van de overeenkomst is Knal Living gerechtigd om de gedwongen uitvoering of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te vorderen, met schadevergoeding. Bovendien zal conform artikel 8, het reeds bekomen voorschot volledig worden verrekend als annulatievergoeding.Een nieuwe bestelling door dezelfde koper die al dan niet wordt samen gevoegd met eerdere bestellingen, zal geen aanleiding geven tot afwijken van bovenstaande voorwaarden. Andere dan voormelde regelingen moeten uitdrukkelijk op de voorzijde van de oorspronkelijke verkoopovereenkomst worden vermeld.
3. Op de voorzijde van de verkoopovereenkomst staat steeds een indicatie van de verwachte levertermijn. De effectieve leveringstermijn is steeds onder voorbehoud van de leverancier. Indien de voorziene of afgesproken levertermijn verlengd wordt door elementen buiten de wil van Knal Living, zoals bijvoorbeeld door vertragingen bij de toelevering aan Knal Living van goederen, is dit te beschouwen als overmacht en aanvaardt de koper deze mogelijke verlenging. Natuurrampen, pandemieën, aanslagen, cybercrime en hacking, stakingen, oorlog en andere zijn voorbeelden van overmacht.

9. Eenzijdige verbreking
Zo lang er geen goederen aan de koper zijn geleverd en er geen sprake is van contractuele wanprestatie, heeft de koper het recht de verkoopovereenkomst eenzijdig te verbreken tot 7 werkdagen voor de geplande levering. Wanneer de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij aan Knal Living een verbrekingsvergoeding te betalen gelijk aan 35% van de totale som van de verkoop (meubelen en diensten) van de verkoopprijs voor gewone meubelen, 50% van de verkoopprijs voor toonzaalmodellen en 50% van de verkoopprijs voor meubelen waarvan op de voorzijde van de verkoopovereenkomst uitdrukkelijk wordt vermeldt dat het om “buitengewone meubelen” gaat. Bij eenzijdige verbreking, zal het reeds bekomen voorschot volledig worden verrekend als annulatievergoeding. In geval van misbruik door de koper (bijvoorbeeld wanneer de koper een uitvoering van de overeenkomst of levering herhaaldelijk tegenwerkt of uitstelt voor een periode meer dan 2 maanden na binnenkomst van de goederen) is eenzelfde annulatievergoeding van toepassing.

10. Klachten:
Enkel klachten ingediend via mail op info@knalliving.nl. worden in behandeling genomen. Indien het beschadigingen aan goederen betreft dienen er minimaal 3 duidelijke foto’s toegevoegd te worden waarop de beschadigingen goed zichtbaar zijn en een duidelijke kopie van de aankoopbon.

11. Website/email/vergelijkbaar/klachten
1. Het louter gebruik van de website, email of vergelijkbare middelen voor bestellingen geldt als een aanvaarding van de algemene voorwaarden.
Bij bestelling via website of email komt een overeenkomst tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Knal Living en haar koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijs kunnen dienen.

 

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De afbeeldingen van de producten op de website(s) van Knal Living worden zo realistisch en zo accuraat mogelijk weergegeven. Om de klant in staat te stellen om een product van dichtbij te kunnen bekijken kan het gebeuren dat bepaalde producten groter of kleiner worden afgebeeld dan in werkelijkheid. De klant moet steeds rekening houden met het feit dat elk beeldscherm anders staat ingesteld waardoor een afbeelding en de kleur kunnen afwijken.

 

2. Herroepingsrecht (niet van toepassing op aankopen in onze winkels)
Op alle online aankopen (aangemaakt via de website of vergelijkbaar) geldt een zichttermijn van 14 dagen. Tijdens de zichttermijn is de koper verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product zorgvuldig (zonder de verpakking te beschadigen) uitpakken of enkel gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – bij voorkeur in de originele staat en in originele verpakking aan Knal Living retourneren, conform de door Knal Living verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het niet zorgvuldig omspringen met goederen en verpakking kan in voorkomend geval vergoeding van de effectieve schade veroorzaken. Elke terugzending dient vooraf gemeld aan Knal Living en wordt bevestigd door toekenning van een retournummer. Deze melding geschiedt bij voorkeur per e-mail via info@knalliving.nl. De koper kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping – https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf – maar hij is hiertoe niet verplicht. Eventueel gedane betalingen zullen conform WER art VI.50 6§3 worden teruggestort nadat de goederen zijn ontvangen door de verkoper of nadat de koper heeft aangetoond dat de goederen heeft teruggezonden (naar gelang welk tijdstip eerst valt). Kosten voor retourzending zijn altijd voor rekening van de koper.

 

De zichttermijn is niet van toepassing op:

 

Aankopen op firma (B2B). Zichttermijn is enkel geldig op particuliere aankopen.
Producten of diensten die met instemming en op vraag van de koper volgens zijn specificaties zijn vervaardigd of uitgevoerd, of die een persoonlijk karakter hebben, bijvoorbeeld artikelen besteld in een afwijkende kleur, afmeting of samenstelling, dan van de toonzaalmodellen of getoonde modellen op de website. Ook producten, die samengesteld moeten worden door de koper, kunnen na samenstelling (opbouw) niet meer worden geretourneerd. De stukken kunnen afzonderlijk bezichtigd worden, maar wanneer zij gecombineerd tot een afgewerkt eindproduct kan dit product niet verder verkocht worden.
Producten die om hygiënische en/of gezondheidsredenen niet kunnen worden geretourneerd en waarvan de verzegeling is verbroken. Mbt matrassen wordt in concreto gekeken of deze kan gereinigd en opnieuw verkocht worden. Een schadevergoeding voor de waardevermindering door een buitengewoon gebruik is van toepassing.
 

De zichttermijn wordt gebruikt om de goederen na ontvangst te bezichtigen en te beoordelen, maar geeft geen recht aan de koper tot het kosteloos annuleren van een aankoop alvorens de goederen zijn ontvangen. In dit laatste geval is annulatie mogelijk conform artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.
Lees hier verder over herroepingsrecht

 

12. Privacy
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven aan derden, behalve indien noodzakelijk voor de verwerking van uw order of vraag, dit alles conform de geldende wetgeving (oa GDPR regelgeving). U kan uw gegevens ook op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen.

 

Knal Living behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

Bedrijfsgevens:

 

Knal Living
Jan Kwakplaats 20, 3067 AM Rotterdam, Nederland
info@knalliving.nl
+31628777022

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

 

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Knal Living behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.